CropperCapture4

50 lecie smlw2

SML-W w Jaworze ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Remontu nawierzchni chodników – wykonanie parkingu położonych  w Jaworze przy ulicy :  

Zadanie 1 - remont chodnika i płyty przy ul. Pięknej 2

Zadanie 2 - remont chodnika i płyty przy ul. Dmowskiego 4

Zadanie 3 - wykonanie parkingu przy ul. Ar. Krajowej 11-12

 

 

Oferty można składać na całość lub na poszczególne zadania.

 

Termin realizacji do 31.03.2020r. – przy podziale zamówienia termin  zostanie ustalony indywidualnie

 

Oferty należy sporządzić w oparciu  o  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia ,którą można otrzymać w siedzibie SML-W ul. Moniuszki 1 – pokój nr 4, tel. /076/870-20-78 wew. 229.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Sp-ni przy ul. Moniuszki 1 do dnia 29.10.2019r. do godz. 945  w zamkniętych kopertach z napisem „Remont chodników-wykonanie parkingu”.

 

Wadium w kwocie :       -  zadanie 1 -    2.000 zł                     

                                        -  zadanie 2 -    2.700 zł                 

                                        -  zadanie 3 -    1.300 zł

 

należy przelać na konto Spółdzielni prowadzone w banku PKO BP nr 74 1020 3017 0000 2602 0020 1293 do dnia 28.10.2019r.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019r. o godz. 1000  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 1 – sala konferencyjna

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, podziału zlecenia, negocjacji uzupełniających jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.