CropperCapture4

50 lecie smlw2

Spółdzielnia wybuduje minielektrownie fotowoltaiczne

Na ośmiu budynkach SMLW wybuduje minielektrownie fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną do oświetlania części wspólnych budynków, tj. klatek schodowych i piwnic. Szacuje się, że tym samym koszty zużycia energii elektrycznej na częściach wspólnych obniżą znacznie rachunki za prąd - nawet o 63 procent.

W czwartek 17 grudnia br. w legnickim oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze zawarł umowy dotacji oraz pożyczki przeznaczonych na „Dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej”, realizowanego w ramach programu priorytetowego dot. wspierania rozproszonych odnawialnych źródeł energii zwany „Programem Prosument”.
- Dzięki Prosumentowi Spółdzielnia wybuduje minielektrownie fotowoltaiczne, które posłużą wytwarzaniu energii elektrycznej wykorzystywanej przy oświetleniu części wspólnych budynków, tj. klatek schodowych oraz pomieszczeń piwnicznych – mówi wiceprezes Zarządu SMLW Mieczysław Panasiuk..

Fotowoltaika, jako jedna z dziedzin Odnawialnych Źródeł Energii, polega na przetworzeniu energii słonecznej w energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku. Panele złożone są z pojedynczych ogniw solarnych, które tworzą napięcie elektryczne w momencie padania na nie promieni światła. Montaż instalacji fotowoltaicznej ma na celu znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną. Szacowane jest, iż po zainstalowaniu przedmiotowej instalacji koszty płynące z zużycia energii elektrycznej na częściach wspólnych obniżą się od 38 do 63 % wobec obecnych stawek za rachunki za prąd.

Zawarte umowy przeznaczone są na sfinansowanie wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach: Poniatowskiego 36, Wrocławska 14, Wrocławska 17, Wieniawskiego 8, Witosa 1, Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Królowej Marysieńki 6-8-10.
Środki przyznane z WFOŚiGW pokryją pełne koszty niezbędne na wybudowanie przedmiotowych mikroinstalacji, z czego 40 % poniesionych kosztów sfinansowane zostanie bezzwrotną dotacją, pozostałe 60 % pokryte zostanie niskooprocentowaną pożyczką (1% w skali roku) rozłożoną do spłaty na 15 lat. Szacuje się, iż dzięki dofinansowaniu inwestycja w taką minielektrownię zwraca się po 6 latach.
Należy nadmienić, iż program Prosument realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest nowym programem, który wszedł w życie w 2015r. SML-W w Jaworze jest pierwszą Spółdzielnią na Dolnym Śląsku, która otrzymała dofinansowanie i zawarła stosowne umowy na realizację przedsięwzięć dot. wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Uzyskanie środków w ramach Prosumenta związane było z bardzo długą procedurą i wymagało szeregu skomplikowanych czynności. Już w I kwartale br. Spółdzielnia rozpoczęła przygotowywanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Prosumenta.
- Stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami złożony został w czerwcu br. Pod koniec października Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podjął decyzję o przyznaniu nam dofinansowania. W listopadzie stosowną uchwałę podjęła Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu. Zakończeniem całej procedury związanej z przyznaniem środków było podpisanie wymienionych na wstępie umów. Umożliwia to rozpoczęcie budowy mikroinstalacji. Realizacja zadania zaplanowana jest w dwóch etapach. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla pierwszej części budynków, tj. Poniatowskiego 36, Wrocławska 14, Wieniawskiego 8 oraz Królowej Marysieńki 6-8-10 ma zostać wykonana do 31 marca 2016r., na pozostałych budynkach, tj. Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Wrocławska 17 oraz Witosa 1 prace mają zostać ukończone do 31 lipca 2016r – wyjaśnia wiceprezes Mieczysław Panasiuk.
Cele klimatyczne Unii Europejskiej dotyczące walki z globalnym ociepleniem zakładają realizację przyjętych przez Radę Europejską 8-9 marca 2007 roku celów „pakietu 3x20”, czyli redukcję o 20% gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej o 20% oraz 20% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym. Wszystkie te cele ilościowe państwa Wspólnoty mają osiągnąć do 2020 roku, w tym także Polska. Stąd powstał program Prosument realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwalający otrzymać bezzwrotne dofinansowanie oraz niskooprocentowane pożyczki na wykonanie takich instalacji a SML-W w Jaworze, jako pierwsza Spółdzielnia Mieszkaniowa na Dolnym Śląsku realnie przyczyni się do walki z globalnym ociepleniem i realizacją celów klimatycznych wyznaczonych dla Polski.