CropperCapture4

50 lecie smlw2

SML-W w Jaworze zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty dot. zapytania ofertowego ZO/0018/1/10/2019-TB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Jaworze

Zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty
dot. zapytania ofertowego ZO/0018/1/10/2019-TB


ramach projektu POIS.01.03.02-00-0018/17 pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze”

w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 


Zapytanie ofertowe dotyczy zadania:

1. Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Jaworze przy:

 

1.1 ul. Armii Krajowej 11 A-C: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropów 3) docieplenie dachów 4) wymiana drzwi 5) montaż zaworów podpionowych

1.2 ul. Armii Krajowej 12: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropów 3) docieplenie dachów 4) montaż zaworów podpionowych.

1.3 ul. Armii Krajowej 13-A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropów 3) docieplenie dachów 4) wymiana okien 5) wymiana drzwi 6) montaż zaworów podpionowych.

1.4 ul. Jasnej 8 A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.

1.5 ul. Korfantego 17 A-C: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.

1.6 ul. Lipowej 8 A-C: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropów 3) docieplenie dachów 4) wymiana drzwi.

1.7 ul. Pięknej 1A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.

1.8 ul. Pięknej 2 A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych

1.9 ul. Pięknej 3 A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.

1.10 ul. Sikorskiego 14: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.

1.11 ul. Starojaworskiej 19-23: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych

 

Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze” pod adresem: www.smlwjawor.pl w zakładce „przetargi”

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 12.15 w siedzibie ul. Moniuszki 1 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

 

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – nr MIiRIiŚ 2014-2020/26(2)/07/2017 Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś. zł netto. Tryb przetargu nieograniczonego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

 

 

Projekty 11 bydynków są dostępne pod tym linkiem