CropperCapture4

50 lecie smlw2

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie docieplenia elewacji budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze Moniuszki 1

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

 

„Docieplenia elewacji budynku  położonego  w Jaworze przy ulicy Sikorskiego 4 A-F”

 

Termin realizacji do 30.11.2021r.

 

Oferty należy sporządzić w oparciu  o  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  którą można otrzymać w siedzibie SML-W ul. Moniuszki 1 – pokój nr 4, tel. /076/870-20-78 wew. 208.

Oferty należy składać w sekretariacie Sp-ni przy ul. Moniuszki 1 do dnia 15.06.2021r. do godz. 945  w zamkniętych kopertach z napisem „Docieplenie elewacji budynku Sikorskiego 4 A-F”.

Wadium w kwocie : 17.000,00 zł (słownie : siedemnaście tysięcy zł 00/100) należy przelać na konto Spółdzielni prowadzone w banku PKO BP nr 74 1020 3017 0000 2602 0020 1293 do dnia 14.06.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021r. o godz. 1000  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki 1 – sala konferencyjna

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ - Sikorskiego 4.pdf 1.82 MB 21/05/2021 11:23:08