CropperCapture4

50 lecie smlw2

INFORMACJA W SPR. ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze informuje, że Walne Zgromadzenie członków spółdzielni odbędzie się po odwołaniu stanu epidemii. O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członkowie będą powiadomieni w statutowym terminie – co najmniej 3 tygodnie wcześniej przez ogłoszenie na klatkach schodowych, na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

Powyższa decyzja została podjęta na podstawie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który brzmi: „Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.” (Dz.U.2020.568).