CropperCapture4

50 lecie smlw2

Walne Zgromadzenie SML-W w Jaworze odbyło się

                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze informuje, że w dniu 12 września 2020 r. w Klubie ECMEN/PARKOWA odbyło się Walne Zgromadzenie tutejszej Spółdzielni za rok obrachunkowy 2019, w którym zapewne na trwającą pandemię  uczestniczyło tylko 48 członków. Z uwagi na niską frekwencję zebranie zadecydowało, że zarówno prezydium jak i komisje wybrane będą w dwuosobowym składzie.

Zebraniu przewodniczył Pan Michał Lenkiewicz, a funkcję zastępcy i sekretarza zebrania powierzono Panu Marianowi Bojanowskiemu.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019 oraz po wystąpieniu niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe SML-W, przybyli członkowie zatwierdzili przedstawione kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej na lata 2020 i 2021, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019, uchwalili podział nadwyżki bilansowej oraz podjęli uchwałę w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2020 i 2021. Zebrani przyjęli również sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W za rok 2019, a po jej rekomendacji udzielili absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 roku.

W końcowej fazie zebrania dokonano wyboru dwóch przedstawicieli SML-W na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.

Zebranie przebiegało z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności tj. dokonano pomiaru temperatury ciała oraz przy zabezpieczeniu ust i nosa, a także dezynfekcji rąk.

Zarząd Spółdzielni dziękuje wszystkim obecnym na zebraniu za poświęcenie swojego wolnego czasu i udział w zebraniu biorąc pod uwagę istniejącą sytuację epidemiczną.