CropperCapture4

50 lecie smlw2

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jaworze realizuje projekt p.n. „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.


Wykonując obowiązek wynikający z zawartej w dniu 12.09.2019 r., pomiędzy Spółdzielnią a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy nr POIS.01.03.02.-00-0018/17-00 na dofinansowanie Projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze” informujemy, że wszelkie podejrzenia wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych powstałych w związku z realizacją przedmiotowego projektu można zgłaszać poprzez narzędzia informatyczne udostępnione przez Instytucję Zarządzającą na dedykowanym POIiŚ serwisie internetowym http://poiis.nfosgw.gov.pl/ w zakładce zgłaszanie nieprawidłowości, na specjalny adres e-mail lub korzystając z elektronicznego formularza.