CropperCapture4

50 lecie smlw2

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SML-W w Jaworze

W związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców od dnia 1 2.03.2020 (czwartek) do odwołania prosimy o kontakt bezpośredni tylko w bardzo pilnych sprawach. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat 76 8702078 lub Administracja 76 8702987 lub e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ŚMIECIOWY PROBLEM CORAZ DROŻSZY

                  Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z zm.) Burmistrz Miasta Jawora zawiadomił o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Jaworze w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwały Nr Xl/120/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty i wysokości zwolnienia oraz uchwały Nr Xl/119/2019 w sprawie zmiany wzoru deklaracji.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązującą od 01.01.2020 r. wynosi 28,00 zł/osobę. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Jawora bezwzględnie zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje w okresie po 01.07.2019 r. i wybierali metodę obliczenia wysokości opłaty od ilości osób zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, jednakże zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2020 r. w wysokości wyliczonej, jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób w ostatniej złożonej deklaracji i stawki podstawowej obowiązującej od 01.01.2020 r. 28,00 zł.

Jednocześnie Burmistrz informuje:

  1. W roku 2020 worki do gromadzenia odpadów w sposób selektywny będą wydawane tylko dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
  2. Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, których nie dopełniono obowiązku selektywnego stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących wysokości opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami ul. Zamkowa 2 tel. 76 871 14 20 lub Biurem Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze stanowisko nr 12

tel. 76 870 20 21 wew. 249

 

 

Plan remontów na 2020 rok

Rada Nadzorcza SML-W na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 r. uchwaliła Plan remontów zasobów spółdzielczych na 2020 rok. Planowany odpis na fundusz remontowy w 2020 r. to kwota 2.757.010,30 zł. Planowana wartość prac remontowych w 2020 roku 2.630.972,22 zł. Wartość ta obejmuje roboty termomodernizacyjne 11 budynków w ramach projektu „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem SML-W w Jaworze.

Szczegółowe plany remontów poszczególnych budynków są widoczne w artykule po zalogowaniu się na indywidualne konto członka Spółdzielni.

KOLEJNA „OSA” NA OSIEDLU SŁOWIAŃSKIM


Dzięki dofinansowaniu Ministra Sportu i Turystyki, który jest dysponentem środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej powstała kolejna Otwarta Strefa Aktywności oraz powiększono
plac zabaw na osiedlu Słowiańskim w Jaworze.

 

Kolejna OSA.pdf 1.78 MB 02/10/2019 11:44:11

 

 

CZAS NA PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW


Obowiązkiem zarządcy jest utrzymywanie obiektów budowlanych w dobrym stanie
technicznym, funkcjonalnym i estetycznym tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania nie
dopuszczając jednocześnie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności
technicznej. W celu realizacji tego zadania dokonywane są corocznie budowlane przeglądy techniczne.
W związku z tym jak co roku we wrześniu rozpoczęto przeglądy stanu technicznego zasobów
mieszkaniowych w zasobach SMLW. Przeglądy te obejmują sprawdzenie stanu technicznego
elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
innych czynników występujących podczas użytkowania. Do wykonywania przeglądów stanu
technicznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielnia zatrudnia specjalistów
posiadających wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zaznaczyć należy, że
przeglądy SML-W przeprowadza we własnym zakresie, bez dodatkowych kosztów.
Na klatkach schodowych umieszczono informację o przeglądach aby umożliwić mieszkańcom
zgłaszanie osobom kontrolujących lub Komitetom Blokowym zauważonych usterek i propozycji
związanych z utrzymaniem technicznym i zapewnieniem właściwego stanu estetycznego zasobów
mieszkaniowych SMLW. Wiedza o stanie technicznym budynków jest niezbędna przy określaniu
potrzeb remontowych i zakresu prac konserwacyjnych. Wynikiem prowadzonych działań
przeglądowych jest sporządzanie projektu planu remontowego odrębnie dla każdego budynku
mieszkalnego w zasobach Spółdzielni. Projekty te są następnie przekazywane do zaopiniowania przez
Komitety Blokowe.
Po otrzymaniu odpowiedzi od Komitetów Blokowych Zarząd przygotowuje ostateczny projekt
planów remontowych, które przedstawia do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą SMLW.

Podkategorie